solicitar T-16


solicitar T-16


Preguntes freqüents

1. On podeu obtenir la sol·licitud de la targeta T-16?

Les persones residents en un dels 18 municipis de la 1a corona tarifària podeu descarregar-la en aquest enllaç o bé dins de la secció Accés Privat.

Les persones residents en un dels municipis des de la 2a fins a la 6a corona tarifària podeu descarregar-la fent clic aquí.

2. Què cal fer si no rebeu la targeta en el temps establert?

Si transcorreguts 30 dies des de la data de sol·licitud no heu rebut la targeta, podeu demanar-ne informació a través del següent enllaç o trucant als següents telèfons de contacte:

  • Les persones residents en un dels 18 municipis de la 1a corona tarifària poden trucar al 010.
  • Les persones residents en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària poden trucar al 900 901 416 / 93 861 39 76 (opció 1).

3. Què cal fer si heu extraviat la T-16?

Si heu perdut o se us ha sostret la targeta T-16, heu de comunicar la incidència fent clic aquí o trucant als següents telèfons de contacte:

  • Les persones residents en un dels 18 municipis de la 1a corona tarifària poden trucar al 010.
  • Les persones residents en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària poden trucar al 900 901 416 / 93 861 39 76 (opció 1).

Seguidament podeu obtenir-ne un duplicat accedint al web t-16.cat en el següent enllaç (el cost d'emissió i enviament d'una nova targeta és de 35 €).

4. Què cal fer si algú altre ha fet un ús inadequat o fraudulent de la T-16?

Podeu adreçar les al·legacions a qualsevol administració pública, mitjançant els mecanismes admesos legalment. Més informació fent clic aquí.

O bé fer-ho per correu postal a l’adreça següent:

Persones residents en un dels 18 municipis de la 1a corona tarifària:

Introduïu l’escrit en el sobre de resposta. Podeu imprimir un exemplar fent clic aquí.

Persones residents en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària:

Targeta T-16. Apartat de Correus 140, 08400 Granollers

Si la resolució del recurs és estimatòria, podreu fer la sol·licitud d’una nova targeta fent clic aquí. El cost d'emissió i enviament d'una nova targeta és de 35 €.

5. Què cal fer si us deixa de funcionar la targeta T-16?

Si la targeta és rebutjada per una màquina validadora, el personal de les d'estacions o de conducció d'autobús us facilitaran un bescanvi provisional, vàlid per un període de 45 dies.

En aquest termini la persona titular rebrà al seu domicili, sense cap cost, un duplicat de la targeta original, sense haver de fer cap sol·licitud per rebre la nova targeta.

Tot i així cal conservar el títol provisional o bescanvi, encara que hagin transcorregut els 45 dies i hagi caducat, fins que hagueu rebut el duplicat de la targeta (perquè és el justificant que permetria -en cas de no haver rebut el duplicat en el temps establert- obtenir de nou un títol provisional).

6. Què cal fer si canvieu de domicili?

La persona que consta a la base de dades de la T-16 (pare, mare, tutor/tutora) haurà de comunicar la nova adreça, fins i tot si és un canvi dins de la mateixa zona tarifària, en el següent enllaç.

Si canvieu de zona tarifària podeu sol·licitar-ne una nova emissió fent clic aquí. El cost d'emissió i enviament de la nova targeta és de 35 €.

Podeu consultar el mapa de zones tarifàries fent clic aquí.

7. Quina documentació cal presentar per sol·licitar un canvi de responsable?

La persona que consta a la base de dades de la T-16 (pare, mare, tutor/tutora) pot presentar una sol·licitud de canvi de responsable a qualsevol administració pública i mitjançant els mecanismes admesos legalment. Més informació fent clic aquí.

O bé fer-ho per correu postal a l’adreça següent:

Persones residents en un dels 18 municipis de la 1a corona tarifària:

Introduïu l’escrit en el sobre de resposta. Podeu imprimir un exemplar fent clic aquí

Persones residents en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària:

Targeta T-16. Apartat de Correus 140, 08400 Granollers

En aquesta sol·licitud cal que:

  • Us identifiqueu amb nom, cognoms i adjunteu el DNI/NIE/passaport d’ambdós progenitors.
  • Adjunteu la documentació de la identitat del/ de la menor titular de la targeta T-16.
  • Exposeu l’autorització del canvi de responsable.
  • L’escrit ha de ser signat per ambdós progenitors.

8. Com cal enviar la documentació d’una sol·licitud si heu oblidat adjuntar-la o el tràmit resta incomplet?

Per enviar la documentació complementària a la sol·licitud (documentació acreditativa del menor, comprovant de pagament, sol·licitud signada electrònicament...) podeu fer-ho per dins de la secció Accés privat o per correu electrònic a:

Residents en un dels 18 municipis de la 1a corona tarifària: infot16@ambinformacio.cat o Accés Privat.

Residents en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària: documentacio@t-16.cat o Accés privat.

En el cas que no hagueu signat la sol·licitud amb certificat digital, cal enviar-la signada a mà per correu postal a l’adreça següent:

Persones residents en un dels 18 municipis de la 1a corona tarifària:

Introduïu l’escrit en el sobre de resposta. Podeu imprimir un exemplar fent clic aquí

Persones residents en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària:

Targeta T-16. Apartat de Correus 140, 08400 Granollers

No seran vàlides les sol·licituds que arribin signades per correu electrònic.

9. Què cal fer per conèixer l’estat de la tramitació de la targeta?

Les persones residents en algun dels 18 municipis de la 1a corona tarifària podeu entrar al seu Accés Privat o bé trucar al 010.

Les persones residents en algun dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària podeu entrar al seu Accés privat o trucar al 900 901 416 / 93 861 39 76 (opció 1).

10. Podeu tramitar la targeta i fer el pagament online?

La tramitació i el pagament online, és la via més ràpida per rebre la targeta T-16.

Les persones residents en un dels 18 municipis de la 1a corona tarifària podeu emplenar el formulari fent clic aquí i fer el pagament a través d’aquest enllaç.

Les persones residents en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària podeu tramitar-la a través del web i fer el pagament amb targeta bancària.

11. Quins tràmits es poden fer des de l’Accés privat?

Un cop sol·licitada la T-16 el pare, mare o tutor/tutora queda registrat per a l’Accés privat que li permet fer qualsevol gestió de la targeta: sol·licitar un duplicat, adjuntar documentació, consultar el tràmit de les targetes sol·licitades o obtenir una còpia de la sol·licitud i de les dades de pagament.

Les persones residents en un dels 18 municipis de la 1a corona tarifària poden entrar en aquest Accés Privat.

Les persones residents en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària poden entrar en aquest Accés privat.

12. Que cal fer en cas d’ incidències en fer el pagament online o en restablir la contrasenya de l’accés privat?

En el cas que no us sigui possible fer accions online heu de contactar amb:

Si residiu en un dels 18 municipis de la 1a corona tarifària: trucar al 010 o contactar a través del formulari web

Si residiu en un dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària: trucar al 900 901 416 / 93 861 39 76 (opció 1) o contactar a través del formulari web.

13. Es pot fer servir la targeta T-16 en qualsevol operador de transport?

El nen o la nena podrà fer servir la targeta T-16 en tots els serveis de transport públic integrats de la zona on resideixi.

Podeu consultar en aquest enllaç els municipis que inclouen les diverses zones tarifàries i fent clic aquí les empreses de transport integrades on podeu fer ús de la targeta.

La targeta T-16 no permet cap salt de zona, ni tampoc moure’s en una zona tarifària que no sigui la de residència del titular.

14. Si el municipi on residim és un dels municipis de la segona corona que han passat a formar part de la nova tarifa metropolitana, es pot utilitzar la targeta T-16 per anar a la zona 1?

No es pot. L'aprovació de la tarifa metropolitana per al transport públic de l'àmbit metropolità no inclou el títol de transport T-16, per tant, els menors que resideixin en alguns dels 18 municipis de la segona corona* que siguin titulars d'una targeta T-16, no han canviat de zona tarifària. Per a més informació podeu consultar el següent enllaç:

*18 municipis de la segona corona que formen part de l’AMB: Badia de V., Barberà del V., Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del V., Cervelló, Corbera de Ll., El Papiol, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Ll., Sant Cugat del V., Sant Vicenç dels H., Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat.

15. Què cal fer per renunciar a una sol·licitud ja pagada i obtenir la devolució de l’import pagat?

Si voleu renunciar a la targeta heu de comunicar la petició per telèfon:

Les persones residents en algun dels 18 municipis de la 1a corona heu de trucar al 010.

Les persones residents en algun dels municipis de la 2a a la 6a corona tarifària heu de trucar al 900 901 416 / 93 861 39 76 (opció 1) o enviar un correu electrònic a devolucions@t-16.cat

Seguidament heu de contactar a través del formulari web explicant el motiu de la sol·licitud de la devolució, indicant les dades del responsable i del menor, informació d’on i quan va tramitar la sol·licitud, i facilitant les dades bancàries per realitzar la devolució (el número de compte i el titular del mateix).