solicitar T-16


solicitar T-16


Reglament d’utilització de la targeta T-16

Definició de la targeta T-16

 1. La targeta T-16 és un títol de transport que permet utilitzar de manera il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats dins de la zona tarifària del municipi on tingui la residència el titular de la targeta.
 2. Aquest títol de transport és rigorosament personal i intransferible; està expressament prohibida la seva utilització per part d’una persona diferent de la titular. El títol ha de contenir el nom i els cognoms del titular, així com el número del seu DNI/NIE/passaport/llibre de família. En el cas de menors d’edat trans*, es preveu la possibilitat de contenir el nom i els cognoms del titular d’acord amb la seva targeta sanitària individual, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI** acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE/passaport i/o llibre de família.
 3. La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes amb una edat compresa des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys, que resideixin en qualsevol dels municipis que conformen l’àmbit del sistema tarifari integrat.
 4. La targeta T-16 és gratuïta en la seva primera emissió. La renovació de la targeta es fa sense cost.

Utilització

 1. La targeta T-16 ha d’anar acompanyada del DNI/NIE/passaport/llibre de família (o fotocòpia) o targeta sanitària individual del menor d’edat trans*, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI** acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE/passaport i/o llibre de família, per a la seva comprovació. En situacions en què al títol de transport hi hagi referenciat el llibre de família, la targeta també ha d’anar acompanyada del DNI/NIE/passaport d’un dels titulars del llibre de família (o fotocòpia).
 2. Cada cop que s’accedeixi a un servei de transport s’ha de validar la targeta.
 3. El titular és responsable de la conservació i la utilització correcta de la targeta, i està obligat a comunicar a l’ATM, o entitat en què delegui, la seva pèrdua o sostracció.
 4. El pare, mare o tutor assumeix la responsabilitat dels menors que viatgin sols. Es recomana que vagin acompanyats per una persona major d’edat en cadascun dels viatges.

Targetes deteriorades

 1. En cas d’un mal funcionament de la targeta i que aquesta sigui rebutjada per les màquines validadores, els agents d’estacions o els conductors d’autobús han de facilitar un bescanvi provisional de la targeta per un període de 45 dies, o fins a la data de caducitat del títol en cas que aquesta sigui anterior. A la finalització d’aquest termini, el titular rebrà —sense cap cost— un duplicat de la targeta original al seu domicili, sempre que la data de caducitat de la targeta espatllada sigui posterior als 30 dies de la data d’emissió del títol de bescanvi.

Pèrdua o sostracció

 1. En cas de pèrdua o sostracció de la targeta se’n pot sol·licitar una nova emissió. La reedició es farà contra pagament dels costos establerts d’emissió i gestió.

Modificació de la zona tarifària

 1. En cas de canvi de municipi de residència i de zona tarifària, el pare/mare/tutor legal pot sol·licitar una nova targeta amb el canvi de zona tarifària. La reedició es fa contra pagament dels costos establerts d’emissió i gestió.

Ús irregular

 1. La utilització fraudulenta de la targeta en comporta l’anul·lació immediata i la seva retirada per part de qualsevol empleat de les diferents empreses de transport públic integrades, sens perjudici de les responsabilitats legals que se’n puguin derivar i de la inhabilitació per a futures reedicions.

Doble emissió

 1. En cas de fills/es menors d’edat de pare/mare/tutor legal que acreditin estar en situació de custòdia compartida, es pot sol·licitar la doble emissió de la targeta T-16, sempre que els esmentats progenitors o representants legals justifiquin que resideixen en zones tarifàries diferents. La doble emissió és gratuïta.

Informació sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Autoritat del Transport Metropolità

Dades de contacte:
Adreça postal: carrer Balmes, 49, 6ª planta, 08007 Barcelona
Telèfon: +34 93 362 00 20
Correu electrònic: atm@atm.cat

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@atm.cat

Base jurídica del tractament: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1.e. "El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament"

Finalitat del tractament: emissió, gestió del servei, manteniment, compliment, desenvolupament i control relacionat amb el títol de transport, d’acord amb l’exercici de les seves competències.

Destinataris: no estan previstes cessions de dades

Exercici de drets: vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió portabilitat, limitació i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, comunicant-se amb l'adreça de correu electrònic: atm@atm.cat

*transsexuals

**lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals