solicitar T-16


solicitar T-16


Reglament d’utilització del títol T-16

Definició del títol T-16

 1. El títol T-16 permet utilitzar de manera il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats dins de la zona tarifària del municipi on tingui la residència el titular del títol.
 2. Aquest títol de transport és rigorosament personal i intransferible; està expressament prohibida la seva utilització per part d’una persona diferent de la titular. El títol ha de contenir el nom i els cognoms del titular, així com el número del seu DNI/NIE/passaport/llibre de família (en cas del suport magnètic). En el cas de menors d’edat trans*, es preveu la possibilitat de contenir el nom i els cognoms del titular d’acord amb la seva targeta sanitària individual, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI** acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE/passaport i/o llibre de família.
 3. El títol T-16 és un títol de transport per als nens i nenes amb una edat compresa des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys, que resideixin en qualsevol dels municipis que conformen l’àmbit del sistema tarifari integrat.
 4. En cas del suport magnètic, el títol T-16 és gratuït tant en la seva primera emissió com en les renovacions. El suport sense contacte té un cost aprovat al Consell d’Administració de l’ATM en concepte d’emissió i gestió.

Utilització

 1. El títol T-16 ha d’anar acompanyat del DNI/NIE/passaport/llibre de família (o fotocòpia) o targeta sanitària individual del menor d’edat trans*, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI** acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE/passaport i/o llibre de família, per a la seva comprovació. En situacions en què al títol de transport hi hagi referenciat el llibre de família, el títol també ha d’anar acompanyat del DNI/NIE/passaport d’un dels titulars del llibre de família (o fotocòpia).
 2. Cada cop que s’accedeixi a un servei de transport s’ha de validar el títol.
 3. La custòdia i bon ús del títol T-16 és responsabilitat en última instància del/la tutor/a del/la titular del títol, en aquest sentit, cal avisar de la pèrdua i/o sostracció del títol per efectuar el seu bloqueig i així evitar usos indeguts. L’ús d’aquest títol per part d’un tercer pot suposar la penalització i/o pèrdua dels drets a realitzar la sol·licitud del títol per part del/la tutora/a, d’acord amb l’article 13 de les “condicions d’utilització dels suports sense contacte de la T-mobilitat” aprovat pel Consell d’Administració de l’ATM, amb independència de l’exercici de les al·legacions oportunes per part del/la tutor/a.
 4. El pare, mare o tutor/a assumeix la responsabilitat dels menors que viatgin sols. Es recomana que vagin acompanyats per una persona major d’edat en cadascun dels viatges.

Títols deteriorats

 1. En cas d’un mal funcionament de les màquines validadores i que aquestes rebutgin els títols, els agents d’estacions o els conductors d’autobús han de facilitar un bescanvi provisional del títol per un període de 45 dies, o fins a la data de caducitat del títol en cas que aquesta sigui anterior. A la finalització d’aquest termini, el titular rebrà —sense cap cost— un duplicat del títol original al seu domicili, sempre que la data de caducitat del títol espatllat sigui posterior als 30 dies de la data d’emissió del títol de bescanvi. Cal conservar el bescanvi corresponent fins l’obtenció del duplicat original ja que, en cas de no rebre’l, aquest bescanvi justifica que el/la titular té pendent d’adquirir un duplicat gratuït.

Pèrdua o sostracció

 1. En cas de pèrdua o sostracció del títol se’n pot sol·licitar una nova emissió. La reedició es farà contra pagament dels costos establerts d’emissió i gestió. Es bescanvien únicament els títols de transport no operatius com a conseqüència d'un mal funcionament de les màquines de validació. No donen dret a bescanvi provisional, ni a una compensació, els títols malmesos per la persona usuària o la seva pèrdua o sostracció.

Modificació de la zona tarifària

 1. En cas de canvi de municipi de residència i de zona tarifària, el pare/mare/tutor/a legal pot sol·licitar un nou títol amb el canvi de zona tarifària. La reedició es fa contra pagament dels costos establerts d’emissió i gestió.

Ús irregular

 1. La utilització fraudulenta del títol en comporta l’anul·lació immediata i el seu bloqueig per part de qualsevol empleat de les diferents empreses de transport públic integrades, sens perjudici de les responsabilitats legals que se’n puguin derivar i de la inhabilitació per a futures reedicions.
 2. Els/les responsables dels/les titulars dels títols T-16 bloquejats tenen la possibilitat de presentar al·legacions per tal de restablir el dret d’utilització d’aquest títol de transport. Per poder sol·licitar el desbloqueig del títol s’haurà de presentar, a través dels següents canals, un escrit d’al·legació on es proporcioni una explicació argumentada i justificada (adjuntant documentació i evidència de que en el moment de la incidència es disposava d’un títol personal vàlid de transport, si s’escau) dels motius pels quals es considera que s’ha de desbloquejar la T-16:

  • Web ATM (www.atm.cat) > Atenció i informació > Tràmits
  • A qualsevol administració pública (més informació al següent enllaç)

  Un cop realitzada la presentació d’al·legacions a través dels canals corresponents, els/les responsables dels/les titulars dels títols T-16 rebran resposta amb la resolució en el termini d’un mes a partir de la data de registre d’entrada de l’al·legació.

  En el supòsit que les al·legacions presentades siguin estimades, es procedirà a desbloquejar el títol de transport, en canvi, si les al·legacions son desestimades, el títol T-16 romandrà bloquejat per un període de 3 anys a partir de la data en que es va efectuar l’ús fraudulent.

  En el supòsit que les al·legacions presentades siguin desestimades, es pot interposar un recurs d’alçada davant el Consell d’Administració de l’ATM, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació, a través dels canals prèviament detallats.

Doble emissió

 1. En cas de fills/es menors d’edat de pare/mare/tutor/a legal que acreditin estar en situació de custòdia compartida, es pot sol·licitar la doble emissió del títol T-16, sempre que els esmentats progenitors o representants legals justifiquin que resideixen en zones tarifàries diferents. La doble emissió, al comportar la fabricació/gestió de dos suports diferents, requereix del pagament de l’import d’ambdós títols per part dels/les responsables dels/les titulars del títol.

Informació sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Autoritat del Transport Metropolità

Dades de contacte:
Adreça postal: carrer Balmes, 49, 6ª planta, 08007 Barcelona
Telèfon: +34 93 362 00 20
Correu electrònic: atm@atm.cat

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@atm.cat

Base jurídica del tractament: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1.e. "El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament"

Finalitat del tractament: emissió, gestió del servei, manteniment, compliment, desenvolupament i control relacionat amb el títol de transport, d’acord amb l’exercici de les seves competències.

Destinataris: no estan previstes cessions de dades

Exercici de drets: vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió portabilitat, limitació i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, comunicant-se amb l'adreça de correu electrònic: atm@atm.cat

Pot consultar més informació sobre la nostra política de protecció en la nostra web: www.atm.cat

*transsexuals

**lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals