solicitar T-16


solicitar T-16


Reglament d’utilització de la targeta T-16

Definició de la targeta T-16

 1. La targeta T-16 és un títol de transport que permet utilitzar de manera il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats dins de la zona tarifària del municipi on tingui la residència el titular de la targeta.
 2. Aquest títol de transport és rigorosament personal i intransferible; està expressament prohibida la seva utilització per part d’una persona diferent de la titular. El títol ha de contenir el nom i els cognoms del titular, així com el número del seu DNI/NIE/passaport/llibre de família.
 3. La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes amb una edat compresa des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys, que resideixin en qualsevol dels municipis que conformen l’àmbit del sistema tarifari integrat.
 4. La targeta T-16 té un cost d’emissió i gestió del títol de transport, que es cobra a l’usuari en la seva primera emissió. La renovació de la targeta es fa sense cost.

Utilització

 1. La targeta T-16 ha d’anar acompanyada del DNI/NIE/passaport/llibre de família (o fotocòpia) per a la seva acreditació. En situacions en què al títol de transport hi hagi referenciat el llibre de família, la targeta també ha d’anar acompanyada del DNI/NIE/passaport d’un dels titulars del llibre de família (o fotocòpia).
 2. Cada cop que s’accedeixi a un servei de transport s’ha de validar la targeta.
 3. El titular és responsable de la conservació i la utilització correcta de la targeta, i està obligat a comunicar a l’ATM, o entitat en què delegui, la seva pèrdua o sostracció.
 4. El pare, mare o tutor assumeix la responsabilitat dels menors que viatgin sols. Es recomana que vagin acompanyats per una persona major d’edat en cadascun dels viatges.

Targetes deteriorades

 1. En cas d’un mal funcionament de la targeta i que aquesta sigui rebutjada per les màquines validadores, els agents d’estacions o els conductors d’autobús han de facilitar un bescanvi provisional de la targeta per un període de 30 dies, o fins a la data de caducitat del títol en cas que aquesta sigui anterior. A la finalització d’aquest termini, el titular rebrà —sense cap cost— un duplicat de la targeta original al seu domicili, sempre que la data de caducitat de la targeta espatllada sigui posterior als 30 dies de la data d’emissió del títol de bescanvi.

Pèrdua o sostracció

 1. En cas de pèrdua o sostracció de la targeta se’n pot sol·licitar una nova emissió. La reedició es farà contra pagament dels costos establerts d’emissió i gestió.

Modificació de la zona tarifària

 1. En cas de canvi de municipi de residència i de zona tarifària, el pare/mare/tutor legal pot sol·licitar una nova targeta amb el canvi de zona tarifària. La reedició es fa contra pagament dels costos establerts d’emissió i gestió.

Ús irregular

 1. La utilització fraudulenta de la targeta en comporta l’anul·lació immediata i la seva retirada per part de qualsevol empleat de les diferents empreses de transport públic integrades, sens perjudici de les responsabilitats legals que se’n puguin derivar i de la inhabilitació per a futures reedicions.

Doble emissió

 1. En cas de fills/es menors d’edat de pare/mare/tutor legal que acreditin estar en situació de custòdia compartida, es pot sol·licitar la doble emissió de la targeta T-16, sempre que els esmentats progenitors o representants legals justifiquin que resideixen en zones tarifàries diferents. La doble emissió es fa contra pagament dels costos establerts d’emissió i gestió.

Clàusula de protecció de dades

Us comuniquem que accepteu que les dades que ens faciliteu puguin ser incloses en els fitxers dels quals l’Autoritat del Transport Metropolità (d’ara endavant ATM) és responsable amb relació a la T-16 amb les finalitats d’emissió, gestió general, manteniment, compliment, desenvolupament i control relacionades amb el títol de transport.

Pel que fa a les dades que faciliteu del menor, garantiu que sou el titular de la seva pàtria potestat o tutela. En cas que ens faciliteu dades personals d’un tercer, l’haureu d’haver informat i haver-ne sol·licitat el consentiment dels detalls exposats aquí.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a l’ATM, al qual cal que adjunteu una còpia de document oficial que us identifiqui, al carrer Muntaner, 315-321, 08021, Barcelona, i que indiqueu al sobre «Protecció de dades T-16».